Ο Δήμος Μυκόνου στην πρώτη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 04/04/2019 - 14:29

Ο Δήμος Μυκόνου συμμετέχει επιτυχώς ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο BLUE ISLANDS με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του όγκου των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατακόρυφη αύξηση των επισκεπτών κατά τη τουριστική περίοδο.
Ο Δήμος Μυκόνου, με την ιδιότητα του εταίρου στο έργο BLUE ISLANDS, που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020, με τίτλο “ Seasonal variation of waste as effect of tourism/ Εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισμού”, προχωρά στη διοργάνωση της 5ης Τεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Μυκόνου από τις 9 έως τις 10 Απριλίου 2019.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των εταίρων για την πορεία υλοποίησης του έργου, ο συντονισμός των περαιτέρω δράσεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην τουριστική δραστηριότητα φορέων για την εξέλιξη της εν λόγω δράσης. Το έργο BLUEISLANDS – INTERREG MED έχει ως στόχο, μέσω της εδαφικής συνεργασίας των νησιώτικων περιοχών, να προβεί σε μια ουσιαστική καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων που αυξάνονται κυρίως τους θερινούς μήνες, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης, απειλώντας το περιβάλλον και κυρίως τις ακτές.
Το έργο στοχεύει στο μετριασμό του προβλήματος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριμμάτων σε νησιά της Μεσογείου εξαιτίας της αύξησης του τουρισμού. Στη συνάντηση των εταίρων θα γίνει αναφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και μελέτης στην οποία έχει ήδη προβεί ο Δήμος για την συλλογή και σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και στον προγραμματισμό και χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων των εταίρων.
Στα πλαίσια του έργου συλλέγονται δεδομένα για την ποσότητα και την ποιότητα των απορριμμάτων που παράγονται από τη «βιομηχανία» του τουρισμού, και αναλύονται οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης, καθώς και το κόστος τους.
Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει στη δημιουργία άσκησης μιας καινοτόμου πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συμμετοχή στο έργο Blueislands, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς αναδεικνύει τη στρατηγική μας επιλογή να διαφυλάξουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού μας.
Ο Δήμος Μυκόνου συμμετέχοντας σε αυτή την δράση, αναδεικνύει την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της ξεχωριστής φυσιογνωμίας του νησιού, που είναι στοιχεία αλληλένδετα, προκειμένου να εξακολουθεί και τα επόμενα χρόνια η Μύκονος να είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός. Προς αυτή την κατεύθυνση προτεραιότητα της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι και η ενεργοποίηση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η επιτυχής προσπάθεια απαιτεί συνεργίες με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και τους κατοίκους.
Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν την Τετάρτη 10 Απριλίου 09.30 π.μ. στο Δημαρχείο να έρθουν σε επικοινωνία με το Δήμο Μυκόνου στο τηλέφωνο 2289360113 και να δηλώσουν τα στοιχεία τους για το Πρόγραμμα Blueislands.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ