«ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Εκτυπώσιμη μορφή
Τρίτη, 22/06/2021 - 01:00

Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και η επέκταση των μονάδων διύλισης ΔΕΥΑΜυκόνου με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας διυλιστηρίου η οποία τέθηκε σεπαράλληλη λειτουργία με τις υπάρχουσες δύο μονάδες στο υφιστάμενο κτίριοστο διυλιστήριο της Άνω Μεράς. Η εγκατάσταση αυτή πρόκειται να αυξήσει τη δυναμικότητα της συνολικήςεγκατάστασης κατά 1.840 κ.μ./ανά ημέρα και θα καλύψει σε σημαντικό βαθμότις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες της περιοχής.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 320.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εκ τωνοποίων τα 200.000 ευρώ προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και τα 120.000ευρώ από ιδίους πόρους.Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας«Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων» του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Νοτίου Αιγαίου» και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κουκάς, τόνισε:
«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής μαςΑρχής είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιλύσουμε διαχρονικά προβλήματα του νησιούστον τομέα των υποδομών. Αυτό προϋποθέτει ένα σαφές σχέδιο προτεραιοτήτων και βέβαια τη μέγιστηδυνατή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων. Θα ήθελα νασυγχαρώ την ΔΕΥΑ Μυκόνου για τον έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό καινα ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ουσιαστική στήριξη τουσυγκεκριμένου έργου. Με την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των μονάδωνδιύλισης της Άνω Μεράς καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό οι αυξημένεςυδρευτικές ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.»