Πρόταση τροπολογίας για την προσωρινή σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εκτυπώσιμη μορφή
Σάββατο, 22/02/2014 - 23:52
Συνημμένα Αρχεία:
Microsoft Office document icon protasi_tropologias.doc

Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν τον περασμένο Αύγουστο και την αναστάτωση που προκλήθηκε στην επιχειρηματική ζωή της Μυκόνου, με τις πραγματοποιηθείσες και επαπειλούμενες σφραγίσεις, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου και δικηγόρος κ. Κουκάς Κωνσταντίνος επεξεργάστηκε και απέστειλε προς εξέταση στα αρμόδια Υπουργεία σχετική πρόταση νομοθετικής παρέμβασης και τροποποίησης του ισχύοντος καθεστώτος.

Απευθυνόμενος προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο κ. Κουκάς προτείνει να επιβάλλεται η επιβολή των διοικητικών μέτρων της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας και της προσωρινής σφράγισης των καταστημάτων μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του αρμόδιου Ποινικού Δικαστηρίου επί των κατηγοριών που αποδίδονται σε συνέχεια διαπίστωσης τριών παραβάσεων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

Ολόκληρη η επιστολή:

Θέμα: Πρόταση τροπολογίας για επιβολή των διοικητικών μέτρων της αφαίρεσης άδειας λειτουργίας και προσωρινής σφράγισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά την οριστική εκδίκαση των αποδιδόμενων τριών (3) κατηγοριών από το Ποινικό Δικαστήριο.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Με την παρούσα θέλω να σας κάνω κοινωνούς σε μια πραγματικότητα που βιώσαμε εφέτος το καλοκαίρι στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και αφορά τις προσωρινές αφαιρέσεις αδειών λειτουργίας και σφράγισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, με μοναδική προϋπόθεση την βεβαίωση από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τριών (3) συνολικά παραβάσεων (συχνά ανυπόστατων), εντός έτους, δίχως να έχουν κριθεί από το Πταισματοδικείο, ο Δήμος Μυκόνου, προχώρησε σύμφωνα με την νομοθεσία και την δέσμια αρμοδιότητα του στην έκδοση δεκάδων αποφάσεων για προσωρινή σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Είναι κοινός τόπος ότι η επιβολή του διοικητικού μέτρου του προσωρινού σφραγίσματος για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες κατά την αποκορύφωση της τουριστικής σεζόν συνιστά ένα εξαιρετικά επαχθές μέτρο για τον επιχειρηματία, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και το σύνολο της οικονομικής ζωής και της εικόνας του νησιού. Πολλώ δε μάλλον όταν όλο το νησί προσδοκά να «δουλέψει» αυτό το διάστημα και να καλύψει έξοδα και μισθώματα όλου του έτους. Η οικονομική βλάβη που προκαλείται στους επιχειρηματίες είναι ανεπανόρθωτη και για αυτόν τον λόγο συχνά τα διοικητικά δικαστήρια χορηγούν προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως, δίχως ωστόσο αυτός να είναι ο κανόνας και εφόσον βέβαια ο επιχειρηματίας δύναται να πληρώσει την νομική του υποστήριξη.

Μετά δε την επιβολή του επαχθούς διοικητικού μέτρου ο επιχειρηματίας οδηγείται στο Πταισματοδικείο, όπου μπορεί και να απαλλάσσεται από τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες (π.χ. ανύπαρκτες ή ανυπόστατες κατηγορίες κτλ), όταν είναι όμως πλέον αργά και η ανεπανόρθωτη βλάβη έχει ήδη επέλθει με ενδεχομένως μη αναστρέψιμα αποτελέσματα. Στην περίπτωση δε της απαλλαγής του διοικούμενου έστω και για μια από τις κατηγορίες που του αποδίδονται για τις σχετικές παραβάσεις, τότε θα του έχει επιβληθεί προκαταβολικά ένα επαχθέστατο διοικητικό μέτρο, το οποίο θα είναι εντελώς άδικο, παράνομο και αντίθετο στο Σύνταγμα, καθόσον θα έχει καταστρατηγήσει ευθέως και βάναυσα την αρχή της αναλογικότητας, που πρέπει να διέπει τα επαχθή για τον διοικούμενο μέτρα. Αυτό άλλωστε αποτελεί πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που με τις υπ’ αριθμ. 1269/1998, 491/1997, 4454/1995, 5088/1995, 5866/1995 και 285/1994 αποφάσεις Του, έχει κρίνει μη νόμιμες και έχει ακυρώσει αποφάσεις επιβολής του διοικητικού μέτρου της προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστημάτων με το σκεπτικό, ότι « υπό το δεδομένο της έκδοσης αθωωτικών αποφάσεων του Ποινικού Δικαστηρίου, για τις αποδιδόμενες κατηγορίες για παράβαση των όρων λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (διατάραξη κοινής ησυχίας, χρήση μουσικής, χρήση μουσικής χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κ.λ.π.), οι οποίες αποτελούν την πραγματική βάση για βεβαιωθείσες παραβάσεις, κλονίζεται η αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η οποία για το λόγο αυτό, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα».

Το νομικό πλαίσιο που προβλέπει της προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίζεται ακολούθως:
- στις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 457/1990, σύμφωνα με το οποίο «Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων ……και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον: "α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.…..».

- στις διατάξεις των Ν. 2307/1995 άρθρο 11 παρ. 2 και Ν. 3463/2006 αρθ. 80. παρ. 6 όπου αναφέρουν ότι «.. κατ` εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια».

Συνοψίζοντας η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει ότι η βεβαίωση των ειδικών παραβάσεων από τα αστυνομικά όργανα, αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την επιβολή της διοικητικής ποινής της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας καταστήματος - δεν προβλέπεται όμως η κατʼ άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη καταστήματος, σε βάρος του οποίου εκδίδεται η βεβαίωση. Η κατʼ αυτόν τον τρόπο εκδιδόμενη βεβαίωση, έρχεται σε αντίθεση με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ακρόασης του πολίτη από τον φυσικό του Δικαστή, πριν την επιβολή κυρώσεων από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Δεδομένου δε, ότι η εφαρμογή του Συνταγματικού αυτού κανόνα αποτελεί όρο για τη νομιμότητα του επιβαλλόμενου διοικητικού καταναγκασμού, η σχετική διαδικασία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Με άλλα λόγια δηλαδή η εν λόγω διαδικασία παραβιάζει κατάφωρα την αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου από την οποία απορρέει το «τεκμήριο της αθωότητας». Επιπλέον, αντιβαίνει απροκάλυπτα τόσο την παρ. 2 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., δυνάμει της οποίας κάθε πρόσωπο κατηγορούμενο για κάποιο αδίκημα τεκμαίρεται πως είναι αθώο, μέχρις ότου αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του όσο και τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 Δ.Σ.Α.Π.Δ., που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο «εωσότου» η ενοχή του αποδειχθεί σύμφωνα με το νόμο. Η παραδοχή δε του ανωτέρω τεκμηρίου επηρεάζει γενικότερα την ποινική δίκη και επιβάλλει ο κατηγορούμενος να αντιμετωπίζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και έως την αμετάκλητη καταδίκη του ως μη ένοχος, αλλά ως απλώς ύποπτος. Συνεπώς, αποφάσεις ή δηλώσεις των δημοσίων αρχών, που διαπιστώνουν ενοχή, παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητας, όταν παραβλέπουν, ότι η ενοχή του κατηγορουμένου, δεν έχει προηγουμένως αποδειχθεί δικαστικά.
Έτσι κάθε απόφαση προσωρινής σφράγισης με μόνη προϋπόθεση την βεβαίωση 3 παραβάσεων από τα αστυνομικά όργανα κρίνεται ως άκρως αντισυνταγματική, αφού η επιβολή διοικητικής ποινής σε περίπτωση που δεν προκληθεί προηγουμένως κρίση Δικαστικού οργάνου, υποβαθμίζει κατά τρόπο Συνταγματικά μη θεμιτό την προστασία του θιγόμενου διοικούμενου και δεν παρέχει εχέγγυα νόμιμης κρίσης που προσιδιάζουν στην αρχή του Κράτους Δικαίου.

Επιπλέον, και χωρίς να χρειάζεται να αναλυθεί εις βάθος αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το να είναι σφραγισμένα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος την τουριστική περίοδο του Ιουλίου ή του Αυγούστου μονάχα κακές εντυπώσεις προκαλεί στους επισκέπτες της Ελλάδος, συνιστώντας μια δυσλειτουργία της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, σας καλώ να προβληματιστείτε και να δώσετε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την οικονομική ζωή των τουριστικών μας περιοχών και όχι μόνο σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και προσδοκώμενης ανάπτυξης. Η νομοθετική παρέμβαση που αρμόζει ως η πλέον ενδεδειγμένη είναι η επιβολή των διοικητικών μέτρων της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας και της προσωρινής σφράγισης των καταστημάτων μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του αρμόδιου Ποινικού Δικαστηρίου επί των κατηγοριών που αποδίδονται σε συνέχεια διαπίστωσης τριών παραβάσεων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος. Κατ’ εξαίρεση η ανωτέρω ρύθμιση μπορεί να ισχύει μόνο στις χαρακτηρισμένες ως τουριστικές περιοχές.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να προωθήσετε προς ψήφιση σχετική νομοθετική ρύθμιση που να τροποποιεί το ισχύον καθεστώς.

Προς περαιτέρω διευκόλυνση σας και στη βάση όλων των ανωτέρω προτείνεται:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ Α΄46), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 457/1990 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

"α. Εκδόθηκαν τρεις (3) συνολικά οριστικές καταδικαστικές αποφάσεις του αρμόδιου Ποινικού Δικαστηρίου για τρεις (3) συνολικά παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος."