Παρουσιάστηκε το Σχέδιο του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2014-2020 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Εκτυπώσιμη μορφή
Τετάρτη, 26/02/2014 - 14:16

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της, με άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα νησιωτικότητας της είναι ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Την ενημέρωση για το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ν. Αιγαίου 2014-2020 έκανε χθες ο προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Βουτσίνος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, απαντώντας επίσης σε διευκρινιστικές ερωτήσεις περιφερειακών συμβούλων.
Όπως έκανε γνωστό ο κ. Βουτσίνος, έως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να γίνει η υποβολή στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των πρώτων σχεδίων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών) από τους φορείς κατάρτισης. Στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 κατανέμονται 63,7 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 22,4 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έτσι, μαζί με την εθνική συμμετοχή (που για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ανέρχεται στο 50% της συνολικής δημόσιας δαπάνης) το συνολικά διατιθέμενο ποσό ανέρχεται σε 172,3 εκ. ευρώ.

Βασικές προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου
Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο, όπως αναφέρονται στο σχέδιο, είναι οι εξής:
*Ενίσχυση της οικονομικής βάσης, με την ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτομίας σε όλους τους τομείς, την ανάκαμψη της μεταποίησης και του πρωτογενή τομέα με στόχο την αντιμετώπιση της τουριστικής μονοειδίκευσης και την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με τη βελτίωση δικτύων και υπηρεσιών.
*Στήριξη της απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων, συγκράτηση του πληθυσμού και ιδίως των παραγωγικών ηλικιών και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.
*Εξασφάλιση της αειφορίας με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη συνετή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων.
*Αντιμετώπιση της νησιωτικότητας και των προβλημάτων στις μεταφορές και στην πρόσβαση στις αγορές, με έμφαση στις υποδομές μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης και στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου βρίσκεται στη φάση διαβούλευσης και επικύρωσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε σε SWOT ανάλυση, η οποία έλαβε υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και το δυναμικό της Περιφέρειας για την καινοτομία.
Έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και σε εστιασμένες συναντήσεις εκπροσώπων του επιχειρηματικού κλάδου, κυρίως στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού. Η διαδικασία αυτή κατέληξε στα εξής:
*Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της βιομηχανίας της εμπειρίας. Η βιομηχανία της εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό κορμό γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες με στόχο της διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
*Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν αδιάρρηκτο συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς η ποιοτική, υγιεινή και με τοπική ταυτότητα διατροφή αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βιομηχανίας της εμπειρίας στο Νότιο Αιγαίο.
*Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς και θα μειώσει το υψηλό κόστος συναλλαγής, εξαιτίας της νησιωτικότητας.
*Η υλοποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών πράσινων Τεχνολογιών για τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων πάνω στη φύση, η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Παράλληλα, η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση εναλλακτικών μορφών στην παραγωγή της, θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ η ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων για την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας θα συμβάλλει στην αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ και της ενεργειακής αυτονομίας της Περιφέρειας.