Ο Δήμος Μυκόνου κατέθεσε στο ΣTΕ αίτημα ακύρωσης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ

Εκτυπώσιμη μορφή
Τετάρτη, 22/02/2023 - 00:00

O Δήμος Μυκόνου προσέφυγε στο ΣτΕ και με αίτημα που κατέθεσε ζητάει να ακυρωθεί η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ που διενεργήθηκε για το 2021.
Σύμφωνα με το kykladiki.gr εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση και αναφέρεται μεταξύ άλλων πως το υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει ότι οι κάτοικοι είναι 1.167 περισσότεροι απ’ ότι καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ..
Επίσης, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε μικτό σύστημα απογραφής πληθυσμού-κατοικιών, που προέβλεψε την καινοφανή -και χωρίς να έχει προηγηθεί πιλοτική δοκιμή της- μέθοδο της αυτό-απογραφής μαζί με τη συμπλήρωση εντύπων ερωτηματολογίων από απογραφείς μέσω τηλεφώνου ή με προσωπική συνέντευξη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση ακύρωσης αμφισβητείται η καταλληλότητα της επιλεγείσας μικτής απογραφικής διαδικασίας γιατί «αα) δεν είχε συνεκτιμηθεί ότι 3.000.000 Έλληνες είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν τη σχέση των νεότερων με την τεχνολογία, ββ)δεν είχε προηγηθεί σωστή και πλήρης ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμοζόμενη για πρώτη φορά αυτή μέθοδο, γγ) η μέθοδος της αυτο-απογραφής, εκτός από απρόσιτη/δυσπρόσιτη λόγω της ανάγκης εξοικείωσης των πολιτών με τα τεχνολογικά μέσα, λειτούργησε αποτρεπτικά και για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενόψει της πολυπλοκότητας και δυσκολίας των ερωτήσεων και του γεγονότος ότι το σύστημα ηλεκτρονικά, αφενός μεν προέβαινε σε διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων, αφετέρου αν κάποιο δηλωθέν στοιχείο για οποιοδήποτε λόγο δεν ήταν ορθό ή ο αυτό-απογραφόμενος δεν ήθελε να το συμπληρώσει, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν του επέτρεπε να συνεχίσει. Είναι λοιπόν εύλογο ότι υπήρξε μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης της διαδικασίας αυτό-απογραφής, λόγω ακριβώς αυτών των τεχνικών ζητημάτων, δδ) δεν ίσχυσε στην πράξη η αρχική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με την οποία/όποιος δεν αυτό-απογραφεί θα δεχθεί επίσκεψη για να απογραφεί με συνέντευξη, στ) οι απογραφείς στηρίχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε έμμεσες συνεντεύξεις (γειτόνων και όχι μελών του νοικοκυριού), χωρίς να εγκυροποιήσουν από τον ερωτώμενο τις απαντήσεις, ζζ) οι απογραφείς σε πολλές περιπτώσεις κλειστών σπιτιών υπέθεσαν μόνοι τους τις απαντήσεις χωρίς συνέντευξη.

Η συγκεκριμένη υποκαταγραφή του πληθυσμού αφαιρεί από το Δήμο σημαντικούς πόρους από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις και τον αδικεί όσον αφορά τη διεκδίκηση χρηματοδότησης κι από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Επιπλέον, μειώνει από 27 σε 19 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης καταργείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που προβλέπεται για δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και αποτελεί το πλέον αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο σχετικά με την ποιότητα ζωής, την πολεοδομία, τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνοσ Κουκάς δήλωσε σχετικά:
"Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της ΕΛΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός στο νησί είναι μειωμένος σε σχέση με το 2011.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν ισχύει και αυτό επιβεβαιώνεται, τόσο από τη μεγάλη αύξηση των μαθητών, όσο και τις αντίστοιχες καταναλώσεις στις ΔΕΚΟ.
Μέσα στην αίτηση περιγράφονται αναλυτικά οι αδυναμίες στον τρόπο και τη διαδικασία διενέργειας της απογραφής, με έμφαση στο μικτό σύστημα απογραφής πληθυσμού-κατοικιών, που προέβλεψε την καινοφανή -και χωρίς να έχει προηγηθεί πιλοτική δοκιμή της- μέθοδο της αυτό-απογραφής μαζί με τη συμπλήρωση εντύπων ερωτηματολογίων από απογραφείς μέσω τηλεφώνου ή με προσωπική συνέντευξη.
Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη υποκαταγραφή των κατοίκων αφαιρεί από τον Δήμο μας σημαντικούς πόρους από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις και τον αδικεί όσον αφορά τη διεκδίκηση χρηματοδότησης κι από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα θεσμικά και νομικά μέσα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της τοπικής μας κοινωνίας.
Η Μύκονος, ο κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός με τη σημαντική συνεισφορά του στη διεθνή εικόνα της χώρας, αλλά και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, διεκδικεί το δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης και κυρίως του σεβασμού από την ελληνική Πολιτεία."