ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 24/12/2012 - 00:00

Στη Μύκονο, σήμερα την 24η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/05-12-2020) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 129/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2021 του ΝΠΔΔ μετά και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.
Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 46/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2021 του ΝΠΔΔ μετά και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.
Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου λόγω κορωνοϊού COVID-19».
Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την προμήθεια συστημάτων ταχείας δοκιμασίας (rapid tests) για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου SARS-CoV-2.
Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την προμήθεια απολυμαντικών/αντισηπτικών gel χεριών, καθώς και ανταλλακτικών spray εξυγίανσης αέρα για τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.
Περί έγκρισης όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Ανεμόμυλων».
Περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του Ν. 4412/2016 για το έργο «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Ανεμόμυλων» του Δήμου Μυκόνου.
Περί έγκρισης δαπάνης για την υπογειοποίηση δικτύου Μέσης Τάσης στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Μυκόνου από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 24/12/2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου