ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 10/12/2020 - 00:00

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Στη Μύκονο, σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 14η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/05-12-2020) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Περί έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας απολυμαντικών/αντισηπτικών gel χεριών, καθώς και ανταλλακτικών spray εξυγίανσης αέρα για τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.
Περί έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας συστημάτων ταχείας δοκιμασίας (rapid tests) για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου SARS-CoV-2.
Περί έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια πυροσβεστικών μέσων και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο Δημαρχείο (κτήριο Βοϊνόβιτς) του Δήμου Μυκόνου.
Περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 169/2020 προηγούμενης απόφασης και λήψη νέας απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μυκόνου» στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», μετά από διορθώσεις».
Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19
Περί έγκρισης δαπάνης για τη στέγαση και σίτιση ιατρών (επικουρικών- υπαίθρου) του Κέντρου Υγείας Μυκόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4213/2013.
Περί κατανομής της Δ΄ τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΕΣ στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Μυκόνου.
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 10/12/2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Κουκάς Αλέξανδρος - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο