«ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΥΚΟΝΟΣ:ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 2021- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Εκτυπώσιμη μορφή
Τρίτη, 23/02/2021 - 00:00

Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Δήμου Μυκόνου πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέας του Υπουρ-γείου Τουρισμού κ. Βίκυ Λοΐζου, του Τομεάρχη Τουρισμού της Νέας Δημοκρα-τίας κ. Ανδρέα Φιορεντίνου, καθώς και εκπροσώπων θεσμών και φορέων του τουρισμού του νησιού με αντικείμενο τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να παραμείνει η Μύκονος ένας από τους κορυφαίους τουρι-στικούς προορισμούς και για το 2021, σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία. Υπεύ-θυνη για την επιμέλεια και την οργάνωση ήταν η Εντεταλμένη Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Μυκόνου κ. Τόνια Ανδρονίκου.

Κατατέθηκαν προτάσεις για την ασφαλή έναρξη της τουριστικής περιόδου και συμφωνήθηκε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η υγειονομική θωράκιση του νη-σιού, ώστε η Μύκονος να αποτελέσει έναν ασφαλή και ξεχωριστό προορισμό και για τη φετινή χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη για την επικαιροποίηση και τήρηση ό-λων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, την καλή λειτουργία του Κέντρου Υγεί-ας, τον ενδελεχή έλεγχο των πυλών εισόδου- εξόδου, τα αρνητικά τεστ των επι-σκεπτών και την εξασφάλιση εμβολιασμού του μεγαλύτερου μέρους των κα-τοίκων του νησιού, καθώς και άλλων εργαζομένων του κλάδου του τουρισμού.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δράσεις προβολής τις οποίες ήδη από τον Ιανου-άριο έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Μυκόνου, που θα συμβάλουν στην εξω-στρέφεια και την προβολή του νησιού σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο προσελ-κύοντας δυνητικούς επισκέπτες.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών του νησιού με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς και τη βελτίω-ση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων του νησιού.

Η ΓΓ Τουρισμού, κ Λοΐζου, ανέφερε πως το Υπουργείο Τουρισμού σε συνδυα-σμό με την υγειονομική επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα, όταν έρθει η σειρά του γενικού πληθυσμού, να δοθεί προτεραιότητα εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων στον τομέα τουρισμού που έρχονται άμεσα σε επαφή με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Έχει προταθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους επισκέπτες ώστε να εισέρχονται ελεύθερα στη χώρα μας. Ταυτόχρονα ερ-γάζονται πάνω σε διμερείς συμφωνίες με δέκα χώρες για την ευκολότερη με-τακίνηση των εμβολιασμένων ταξιδιωτών προς την Ελλάδα. Παράλληλα, τόνι-σε πως τις επόμενες μέρες έρχεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικών Προορισμών, όπου η Μύκονος θα έχει ξεχωριστή θέση καθώς υ-πάρχει πρόβλεψη δημιουργίας Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκλη-ρωμένης Διαχείρισης για προορισμούς παγκόσμιας εμβέλειας. Με διυπουργική επιτροπή θα εξετάζονται τα θέματα που αφορούν και στον υπερτουρισμό ως μέρος ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Επιπρό-σθετα, επισήμανε πως η αναθεώρηση του Ν.4412 θα επιτρέψει την άμεση ανά-θεση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και για το νησί της Μυκόνου, το ο-ποίο βρίσκεται σε προτεραιότητα για τη στήριξη της ομαλής ανάπτυξης του νησιού.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς ανάφερε πως με βάση τη περσι-νή εμπειρία, είναι πιο εύκολο να συμφωνηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και τόνισε πως προέχει η προώθηση του εμβολιασμού στους επαγ-γελματίες του τουριστικού κλάδου και η ύπαρξη αρνητικού test ως προϋπόθεση για την ελεύθερη μετακίνηση των τουριστών. Παράλληλα, ενημέρωσε πως ο Δήμος έχει αποφασίσει να συνεχίσει τα μαζικά tests τους επόμενους 2 μήνες, όπως επίσης διατίθεται να χρηματοδοτήσει με δημοτικούς πόρους το κόστος που θα προκύψει, εάν αποφασισθεί από τη Πολιτεία η επέκταση του προγράμ-ματος εμβολιασμού στο νησί. Επιπλέον, σημείωσε πως ο Δήμος διατίθεται να χρηματοδοτήσει τα έξοδα διαμονής και σίτισης των ελεγκτών στις πύλες εισό-δου και εξόδου, εφόσον το Υπουργείο Υγείας αποδεχτεί την πρότασή για μαζι-κούς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της δη-μόσιας υγείας στο νησί. Αναφορικά με τον τομέα της κρουαζιέρας τόνισε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της, κα-θώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, τόσο για τη χώρα, όσο και για τη Μύκονο. Αναφορικά με τις υποδομές του νησιού επεσήμανε πως η Δημοτική Αρχή, ανεξάρτητα από τη δυσμενή συγκυρία υλοποιεί κανονικά το πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, τον καλύτερο φωτισμό, την ενίσχυση της καθαριότητας, καθώς και την επιτάχυνση λειτουρ-γίας της ήδη θεσμοθετημένης
Υποδιεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου, το Δη-μοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Κέντρο Υγείας Μυκόνου, η Fraport και εκπρόσω-ποι των φορέων του τομέα του τουρισμού του νησιού όπως η Ένωση Ξενοδό-χων Μυκόνου, η Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Μυ-κόνου, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Μοτοποδηλάτων, ο Σύλλογος transfer Μυκόνου, τα ραδιοταξί Μυκόνου, το Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης και Διασκέδασης Μυκόνου, ο Σύλλογος Mα-γαζιών Χώρας και από τον τομέα της κρουαζιέρας.

Συνοπτικά, ο Δήμαρχος Μυκόνου Κ. Κουκάς και η Γ.Γ. Τουρισμού κ. Λοΐζου δήλωσαν σχετικά :

Κ. Κουκάς: “Προέχει η προώθηση του εμβολιασμού στους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και η ύπαρξη αρνητικού test ως προϋπόθεση για την ελεύθερη μετακίνηση των τουριστών. “

Γ.Γ. Τουρισμού Λοΐζου «Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού που θα παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν οι επαγγελματίες του κλάδου αλ-λά και οι επισκέπτες. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα επιτρέψει γρήγορες διαδικασίες στις πύλες εισόδου. Η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τη βιώσιμη ανά-πτυξη του νησιού. Με γρήγορες διαδικασίες προωθείται το Τοπικό Πολεοδο-μικό Σχέδιο.»