ΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 23/04/2021

Στη Μύκονο, σήμερα την 23
η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ο υποφαινόμενος υπάλληλος
του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω
τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή
ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 27
η του μηνός Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
16:00΄, προς συζήτηση των αναγραφόμενων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.
(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020),
καθώς και την με αριθμ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 22439/09-04-2021 (ΦΕΚ 1441/Β) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως
συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence
(www.epresence.gov.gr) την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε.
προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Περί έγκρισης αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΠΔ
του Δήμου Μυκόνου έτους 2021.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το
Κέντρο Υγείας Μυκόνου».
3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑ Μυκόνου σχετικά με
την 1
η υποχρεωτική Αναμόρφωση Π/Υ και ΟΠΔ της επιχείρησης έτους 2021.
4. Περί έγκρισης δαπάνης για την αποπληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος όσον αφορά το ακίνητο για την στέγαση των δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν.
4483/2017.
5. Περί αποδοχής δωρεών.
6. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.
Μύκονος, 23/04/2021
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Ατζαμόγλου Μιλτιάδης - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο