ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18/05/2021

Στη Μύκονο, σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 21η του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30΄, προς συζήτηση των αναγραφόμενων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και την με αριθμ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. . 27683/29-04-2021 (ΦΕΚ 1814 Β΄) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 15:30΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης ΑΤ 11 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Μυκόνου στην προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Μυκόνου».
2. Περί συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για το υποέργο 2 «Δράσεις ενημέρωσης- πληροφόρησης- ευαισθητοποίησης για καλλιέργεια αντισεισμικής συνείδησης και προστασία από σεισμούς στο Δήμο Μυκόνου» της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Μυκόνου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 11 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
3. Περί έγκρισης της αποδοχής των όρων συμμετοχής, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 04 του προγράμματος Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας Περιβάλλον με τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων- Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων».
4. Περί συγκρότησης ειδικής επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργολαβίας εξάμηνης λειτουργίας ΧΥΤΑ Μυκόνου κατά τα πρότυπα των τριμελών Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 του Ν.4412/2016.
5. Περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου έπειτα από αποστολή διευκρινίσεων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Δήμου Μυκόνου».
6. Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου».
7. Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την «Τεχνική διαχείριση και λειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου».
8. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή/συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθ. 198/2020 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΔΤΩΚΚ-Ψ5Λ).
9. Περί έγκρισης δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών ακαρεοκτονίας και βιοκαθαρισμού στα έπιπλα και τους τάπητες του Δημαρχιακού κτιρίου του Δήμου Μυκόνου.
10. Περί κατανομής της Β΄ τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΕΣ έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μυκόνου.
11. Περί έγκρισης επιπρόσθετης της τακτικής επιχορήγησης προς της Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μυκόνου.
12. Περί αποδοχής χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
13. Περί αποδοχής δωρεάς κατόπιν της υπ΄ αριθ. 15492/14-05-2021 αιτήσεως.
14. Περί αποδοχής δωρεάς κατόπιν της υπ΄ αριθ. 1461 Πράξης Παραχώρησης στην Κοινή Χρήση.
15. Περί αποδοχής δωρεάς κατόπιν της υπ΄ αριθ. 1462 Πράξης Παραχώρησης στην Κοινή Χρήση.
16. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 17/05/2021
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Ατζαμόγλου Μιλτιάδης - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο