ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 17/12/2020

Στη Μύκονο, σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με σημερινή ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
δια της οποίας καλείται όπως συμμετέχει την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην παρούσα πρόσκληση.

(Ο επιδώσας υπάλληλος) (Ο παραλαβών)
(ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω
τηλεδιάσκεψης».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4635/2019,τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/05-12-2020) ΚΥΑ, σας καλούμε όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30΄ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Περί έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021 μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου.
Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 200/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο λήξεως των συμβάσεων των υπό πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Περί ορισμού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Μυκόνου».
Περί έγκρισης παράτασης υποβολής παραδοτέου Β του έργου «Υπηρεσίες δράσεως τουριστικής προβολής και προώθησης Δήμου Μυκόνου μέσω παραγωγής και προώθησης ψηφιακού περιεχομένου», κατόπιν αιτήσεως.
Περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών- συντήρηση, προστασία προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς στις νήσους Δήλο, Ρήνεια και Μύκονο».
Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ.
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

Μύκονος, 10/12/2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τα τακτικά μέλη: Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Κουκάς Αλέξανδρος - Μάνεσης Δημήτριος
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά - Κοντιζά Ελένη
- Βιγλιάρης Φραντζέσκος - Γρυπάρη Ειρήνη
- Καλπουρτζή Ελένη - Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος
- Αποστόλου Σπυρίδων
- Γκέλος Νικόλαος

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου
- Τζάνο Δημήτριο